Рады представить нашего миграционного бота

Компания International Business искренне поздравляет Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

График нашей работы в праздничные дни 3 - 6 января с 09:00 до 19:00, 1,2 и 7 января - выходные

Подготовка к собеседованию на Карту Поляка

Узнайте всю информацию
об интервью с консулом Польши

Свяжитесь с нами
 • История
 • География
 • Традиции
 • Символы
 • Известные люди
 • Рекомендации
1. В каком году восстала Польша? W jakim wieku powstała Polska?
Ответ
Польша восстала в Х веке. Polska powstała w Х wieku.
2. Когда состоялась Уния Кревская? Kiedy odbyła się Unia Krewska?
Ответ
Уния Кревская состоялась в 1385 году. Unia Krewska odbyła się w 1385r. w Krewie .
3. Когда состоялась Уния Любельская ? Kiedy odbyła się Unia Lubelska?
Ответ
Уния Любельская состоялась в 1569. Из сочетания земель Королевства Польского и Великого Княжества Литовского восстает больше моцарство в Европе. Unia Lubelska odbyła się w 1569r. Z połączenia ziem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstaje największe mocarstwo w Europie.
4. Когда восстала І Речь Посполитая Польская? Kiedy odbyła się I Rzeczpospolita Polska?
Ответ
В 1569 – 1795 р. W 1569 – 1795r.
5. Когда восстала ІІ Речь Посполитая Польская? Kiedy odbyła się II Rzeczpospolita Polska?
Ответ
В 1918 -1939 ( между 1 и 2 мировой войной). W 1918 – 1939 (między I a II wojną światową).
6. Когда восстала ІІІ Речь Посполитая Польская? Kiedy odbyła się III Rzeczpospolita Polska?
Ответ
С 1989 по сегодняшний день. Od 1989 – po dzisiaj.
7. Города - столице Польши? Miasta – stolice Polski?
Ответ
Гнезно 966 – 1041г.
Gniezno 966 – 1041r.
Краков 1041 - 1596г.
Kraków 1041 – 1596r.
Варшава 1596 - по сегодняшний день.
Warszawa 1596 – po dzisiaj.
8. Кем был Пяст Колоджей? Kim był Piast Kołodziej?
Ответ
Пяст Колоджей был легендарным основателем рода династии Пястов - первой династии польских королей (персонаж из легенд, не исторический).
Piast Kołodziej był legendarnym protoplastą ( założyciel rodu i dynastii Piastów - pierwszej dynastii Królów Polski. (Postać z polskich legend, nie historyczna).
9. Что произошло с Попелем? Co się stało z Popielem?
Ответ
Короля Попеля съели мыши через его преступление и издевательства над народом (Попель - персонаж из легенд, не исторический) . Króla Popiela zjadły myszy za jego zbrodnie i udrękę ludu.(Postać z polskich legend, nie historyczna).
10. Королевские династии Польше? Dynastie królewskie w Polsce?
Ответ
Династия Пястов, династия Ягеллонов, династия Ваза, династия Веттинов. Dynastja Piastów, Dynastja Jagellonów, Dynastja Wazów , Dynastja Wettynów.
11. Кто был последним королем Польши? Kto był ostatnim królem Polski?
Ответ
Август Понятовский. Стал королем по инициативе российской царицы Екатерины II. August Poniatowski . Został królem z inicjatywy carycy rosyjskiej Katarzyny II.
12. Кем была Ядвига? Kim była Jadwiga?
Ответ
Королевой Польши. Дочь короля Венгрии и Польши, жена короля Владислава Ягайло. Królową Polski. Córka króla Węgier i Polski – Ludwika Węgierskiego, była żoną króla Władysława Jagełły.
13. Что такое Меч Щербeць? Co to jest Miecz Szczerbiec?
Ответ
Коронационный меч польских королей. Miecz koronacyjny Królów Polski.
14. Кто был первым королем династии Ягеллонов? Kto był pierwszym królem z dynastii Jagiellonów?
Ответ
Владислав Ягайло. Вступил на трон после брака с Королевой Ядвигой. Władysław Jagełło. Wstąpił na tron po ślubie z Królową Jadwigą.
15. Кто был последним королем династии Ягеллонов? Kto był ostatnim królem z dynastii Jagellonów?
Ответ
Зигмунт Август II. Он реализовал Люблинская уния в 1569г. Zygmunt August II. Zrealizował Unię Lubelską w 1569r.
16. Сколько было королей Польши? Ile królów było w Polsce?
Ответ
Около 29 королей. Około 29 królów.
17. Кто был первым королем Польши? Kto był pierwszym królem Polski?
Ответ
Болеслав Храбрый, коронован в 1025 г. Bolesław Chrobry, koronowany w 1025r.
18. Коли охрестили Польщу? Data chrztu Polski?
Ответ
В 966р. Мешко I охрестив Польщу. W 966r. Mieszko I przyjął chrzest.
19. Когда и как погиб Св. Войцех? Gdzie i jak zginął Święty Wojciech?
Ответ
Св. Войцех - епископ, главный польский покровитель. Был казнен прусами в 977р. Во время проведения святой литургии. Święty Wojciech – biskup, głowny patron Polski. Zamordowany w 997r. Prusami podczas odprawiania Mszy.
20. Где и когда состоялся Съезд гнезненский? Gdzie i kiedy odbył się Zjazd Gnieźnieński?
Ответ
В 1000р. В Гнезно состоялся З’їзд Гнєзненський, в котором участвовали Болеслав Храбрый и немецкий цезарь Оттон III. Объявлен тогда создание архиепископства и гнезненский мегаполиса. Święty Wojciech – biskup, głowny patron Polski. Zamordowany w 997r. Prusami podczas odprawiania Mszy.
21. Где и когда коронован Болеслав Храбрый? Gdzie i kiedy koronowano Bolesława Chrobrego?
Ответ
В 1025. В гнезненский кафедре. W 1025r. w Katedrze gnieźnieńskiej.
22. Завещание Болеслава Кривустого. Testament Bolesława Krywoustego.
Ответ
Болеслав Кривовустий. В 1138р. выдал завещание с правилами правопреемства престола. По воле Болеслава Кривустого разделил государство между тремя взрослыми сыновьями. Это было время разгара округа, который длился почти 200 лет. Bolesław Krywousty . W 1138r. wydał testament regulujący zasady następstwa tronu. W swym testamencie Bolesław Krywousty podzielił państwo między trzech pełnoletnich synów. W ten sposób rozpoczął się okres rozbicia dzielnicowego, który trwał prawie 200 lat.
23. Кто привел Крестоносцев в Польшу? Kto sprowadził Krzyżaków do Polski?
Ответ
В 1226 году. Во время распада округа князь Конрад Мазовецкий привел Крестоносцев в Польшу. Они должны были помогать защищаться от пруссов. Со временем присутствие крестоносцев начала ставить под угрозу безопасность Польши. W 1226r. w okresie rozbicia dzielnicowego, Książę Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Krzyżaków. Mieli oni pomóc w obronie przeciw napadom Prusów. Z czasem obecność Krzyżaków zaczęła zagrażać bezpieczeństwu Polski.
24. Когда произошло нападение татар? Kiedy odbył się napad Tatarów?
Ответ
У 1241р. Біля Легниці Татари напали. У битві їм вдається припинити розширення. W 1241r. Pod Legnicą odbył się napad Tatarów. W bitwie udaje się powstrzymać ich ekspansję.
25. Когда состоялась коронация Владислава Локетки. Что означает эта коронация? Kiedy odbyła się koronacja Władysława Łokietka? Co oznacza ta koronacja?
Ответ
В 1320 и представляет собой конец окружного раскола. W 1320r. i oznacza koniec rozbicia dzielnicowego.
26. Кто выиграл битву под Пловцом? Kto wygrał bitwę pod Płowcami?
Ответ
В 1331 Состоялась битва под Пловцом между войсками короля Владислава Локетка и крестоносцами. Войско Владислава Локетка победило Крестоносцев. W 1331r. odbyła się bitwa pod Płowcami między wojskami Króla Władysława Łokietka a Krzyżakami. Wojsko Władysława Łokietka zwyciężyło Krzyżaków.
27. О ком говорят «Застал Польшу древесную, а оставил каменную»? O kim mówiono „Zаstał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”?
Ответ
О Казимеже Великом. Сын короля Владислава Локетка был последним из династии Пястов. Он заботился о городах, проводил денежную реформу, кодифицировал закон. В 1364 году в Кракове был образован первый в Польше университет - Краковская академия (Университет Ягелонський). O Kazimierzu Wielkim . Syn Króla Władysława Łokietka, był ostatnim z dynastii Piastów.Opiekował się miastami, przeprowadził reformę pieniądza, kodyfikował prawo. W 1364 założył w Krakowie pierwszy w Polsce uniwersytet – Akademię Krakowską (Uniwersytet Jagelloński).
28. Когда состоялась битва под Грюнвальдом? Кто победил? Kiedy odbyła się bitwa pod Grunwaldem? Kto zwyciężył?
Ответ
В 1410р. Польские и литовские войска под командованием короля Владислава Ягелло победил крестоносцев при Грюнвальде. Сила Крестоносцев застала поражение. W 1410r. wojsko polskie i litewskie pod dowództwem Króla Władysława Jagiełły pokonało pod Grunwaldem wojsko Krzyżaków. Potęga Krzyżaków zostaje ostatecznie złamana.
29. Где когда погиб Король Владислав Варненьчик? Gdzie i kiedy zaginął Król Władysław Warneńczyk?
Ответ
Владислав Варненьчик был сыном Владислава Ягелло. Он умер в битве против турок под Варной в 1444 году. Władysław Warneńczyk był synem Władysława Jagiełły. Zginął w bitwie przeciw Turkom pod Warną w 1444.
30. Когда состоялся Потоп Шведский? Kiedy miał miejsce Potop szwedzki?
Ответ
В ХVII в. Цари династии Ваза претендовали на престол Швеции, что привело к конфликтам между Польшей и Швецией.
От 1655-1660 гг., Во время правления Яна Казимира были шведские вторжения - "потоп".
W ХVII wieku królowie z dynastii Wazów pretendowali do tronu Szwecji, co sprowadziło do konfliktów między Rzeczpospolitą a Szwecją.
Od 1655-1660 w okres panowania Jana Kazimierza przypada najazd szwedzki – „potop”.
31. Кто такой король Ян ІІІ Собески? Postać Króla Jana III Sobieskiego?
Ответ
Ян III Собеский - король Польши. В 1683 году он победил Османские силы и прекратил расширение турецких османов в Европе. Jan III Sobieski – król Polski . W 1683r. rozgromił wojska tureckie i zahamował ekspansję Turków Otomańskich w Europie.
32. Период разделов Польши? Okres rozbiorów Polski?
Ответ
123 года до независимости 1918 года. Период разделов характеризовался распределением Польши между Россией, Австрией и Пруссией, все более глубокой русификацией или германизацией. 123 lata, aż do odzyskania niepodległości w 1918r. okres rozbiorów charakteryzował się podziałem Polski między Rosją, Austriią i Prusją, coraz głębszą rusyfikacją oraz germanizacją.
33. Когда состоялся I раздел Польши? Kiedy odbył się I rozbiór Polski?
Ответ
В 1772. В этом разделе участвовали Россия, Прусы и Австрия. W 1772r. W tym rozbiórze brały udział Rosja, Prusy i Austria.
34. Когда состоялся II раздел Польши? Kiedy odbył się II rozbiór Polski?
Ответ
В 1793. В этом разделе участвовали Россия и Прусы. W 1793r., w nim brały udział Rosja i Prusy.
35. Когда состоялся III раздел Польши? Kiedy odbył się III rozbiór Polski?
Ответ
В 1795. В этом разделе участвовали Россия, Пруссия и Австрия. W 1795r. Brały udział Rosja, Prusy i Austria.
36. Восстание Костюшко? Powstanie Kościuszkowskie?
Ответ
Тадеуш Костюшко был выдающимся лидером. Восстание Костюшко произошло в 1794 году и это было первое национальное восстание против разбойников к третьему разделу Польши. Tadeusz Kościuszko był wybitnym przywódcą. Powstanie Kościuszkowskie odbyło się w 1794r. i było pierwszym powstaniem narodowym przeciwko zaborcom przed III rozbiórem Polski.
37. Конституція 3 травня? Konstytucja 3 Maja?
Ответ
3 мая 1791 сейм принял Конституцию 3 мая на Варшавском замке. Это была первая в Европе и вторая в мире Конституция. Конституция от 3 мая:
 • - католическая религия была господствующей;
 • - права собственности были гарантированы;
 • - обеспечена личная неприкосновенность;
 • - Речь Посполитая была объявлена конституционной монархией.
3 maja 1791r. sejm przyjął na Zamku Warszawskim Konstytucję 3 Maja. Była to pierwza w Europie, a druga na świecie Konstytucją. Postanowienia Konstytucji 3 Maja:
 • - religia katolicka została utwierdzona jako panująca;
 • - zagwarantowano prawa własności;
 • - zapewniono nietykalność osobistą;
 • - Rzeczpospolitę ogłoszono monarchią konstytucyjną.
38. Когда не было Польши как государства? Kiedy nie było Polski jako państwa?
Ответ
От 1795-1918г. Від 1795-1918р.
39. Почему дошло до разделов и упадка Речи Посполитой? Dlaczego doszło do rozbiorów i upadku Rzeczpospolitej?
Ответ
Реч Посполитa пришла в упадок, так как в соседстве с агрессивными военными державами с абсолютной властью (Пруссия, Россия и Австрия) граждане Республики Польша больше ценили гражданскую свободу, чем принуждение.
Rzeczpospolita upadła, bo w sąsiedztwie agresywnie nastawionych państw militarnych, z władzą absolutną (Prusy, Rosja i Austria) obywatele Rzeczpospolitej do końca bardziej cenili sobie wolność obywatelską niż przymus.
40. Легионы Польские в Италии. Генерал Домбровский? Legiony Polskie we Włoszech, generał Dąbrowski.
Ответ
Польские легионы в Италии были образованы польскими войсками, которые эмигрировали в 1797 году. Они были перестроены, впервые за пределами Польши польская армия должна была готовиться к борьбе за независимость. В согласии с Наполеоном генерал Ян Генрик Домбровский (основатель польских легионов) подписал 9 января 1797 соглашение с правительством Ломбардской Республики о создании польских легионов в Ломбардии. Символом веры в независимость стала песня, написанная Юзефом Вибицким под названием "Мазурка Домбровский", которая в 1927 году стала польским национальным гимном.
Legiony Polskie we Włoszech były polskim wojskiem, utworzonym za granicą, w 1797 z emigrujących żołnierzy polskich. Te odbudowane, po raz pierwszy już poza granicami Polski, wojska polskie miały po przygotowaniu się, ruszyć do walki o niepodległość.
W porozumieniu z Napoleonem, General Jan Henryk Dąbrowski (twórca Legionów Polskich) podpisał 9 stycznia 1797r. umowę z rządem Republiki Lombardzkiej o stworzeniu w Lombardii Legionów Polskich.
Symbolem wiary w niepodległość stała się pieśń napisana przez Józefa Wybickiego, zwana "Mazurkiem Dąbrowskiego", która w 1927 została polskim hymnem narodowym.
41. Когда вспыхнуло восстание Ноябрьское? Kiedy wybuchło Powstanie Listopadowe?
Ответ
Восстание было ночью 29 ноября 1830 в Варшаве.
Powstanie wybuchło w noc 29 listopada 1830r. w Warszawie.
42. Когда вспыхнуло восстание Январское? Kiedy wybuchło Powstanie Styczniowe?
Ответ
Январское восстание вспыхнуло 22 января 1863, продолжалось до 1864 года.
Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863r., trwało do 1864r.
43. Когда началась І Мировая Война? Kiedy wybuchła I Wojna Światowa?
Ответ
1 августа 1914 - 11 ноября 1918. В ней приняли участие 33 государства. Закат: Германская империя, Австро-Венгерская империя, Османская империя, Российская империя.
1 sierpnia 1914 – 11 listopada 1918. Brały w niej udział 33 państwa. Upadły: Cesarstwo Niemieckie, Austro-Węgerskie, Imperium osmańskie, Imperium Rosyjskie.
44. Когда Польша получила независимость? Kiedy Polska otrzymała niepodległość?
Ответ
11 ноября 1918 Первая мировая война закончилась. Юзеф Пильсудський становится главой государства. 11 ноября был объявлен Днем независимости Польши. 11 listopada 1918r. zakończyła się I Wojna Światowa. Józef Piłsudski zostaje Naczelnikiem Państwa.11 listopada został ogłoszony Dniem Niepodległości Polski.
45. Чудо над Вислой? Cud nad Wisłą?
Ответ
В августе 1920 состоялась победная битва польских войск с большевистской армией. 15 августа в Польше - день победы польской армии. W sierpniu 1920 odbyła się zwycięska bitwa wojsk polskich z armią bolszewicką.15 sierpnia w Polsce jest dniem zwycięstwa Wojska Polskiego.
46. Кто был первым президентом II Речи Посполитой? Kto był pierwszym Prezydentem II Rzeczpospolitej?
Ответ
Профессор Габриэль Нарутович в 1922г. Profesor Gabriel Narutowicz w 1922r.
47. Кто был последним президентом II Речи Посполитой? Kto był ostatnim Prezydentem II Rzeczpospolitej?
Ответ
Игнаций Мостицкий Ignacy Mościcki
48. Когда началась Вторая мировая Война? Kiedy wybuchła II Wojna Światowa?
Ответ
1 сентября 1939 Немецкие войска атаковали Польшу. 1 września 1939r. wojska niemieckie zaatakowały Polskę. Początek drugiej Wojny Światowej.
49. Главные битвы Второй мировой войны в которых принимали участие солдаты Войска Польского? Głowne bitwy II Wojny Światowej w których uczestniczyli żołnierze Wojska Polskiego?
Ответ
Битва за Британию - Bitwa o Anglię
Битва при Монте Кассино - Италия (польская армия под командованием генерала Владислава Андерса) - Bitwa o Monte Cassino - Włochy (Armia Polska pod dowództwem Generała Władysława Andersa);
Бои на Северной Италии - Walki w północnych Włoszech
Освобождение города Бреда в Нидерландах - Wyzwolenie miasta Bredy w Holandii
50. Когда вспыхнуло восстание Варшавское? Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie?
Ответ
1 августа 1944 в 17:00 в Варшаве вспыхнуло восстание, организованное Краевой Армией. Его главная цель - освободить столицу от власти немцев и получить суверенитет. Восстание продолжалось 63 дня и были разбиты.
1 sierpnia 1944r. o godzinie 17:00 w Warszawie wybuchło powstanie zorganizowane przez Armię Krajową. Jego głównym celem jest wyzwolenie stolicy z pod władzy Niemców i zdobycie suwerenności. Powstanie trwało 63 dni i zostało pokonane.
51. Дата окончания Второй мировой войны? Data zakończenia II Wojny Światowej?
Ответ
8 мая 1945 - капитуляция Третьего Рейха.
8 maja 1945r. - kapitulacja III Rzeszy.
52. Польша после 1944 года. Ялта 1945. Polska po 1944 roku. Jałta 1945r.
Ответ
В Ялте в феврале 1945 г. Великобритания и США были вынуждены признать советские претензии на территорию к востоку от Буга. "Ялта" в Польше является синонимом коварства союзников и почти 50 лет европейского разделения на советскую сферу влияния.
W Jałcie w lutym 1945 roku, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone były zmuszone uznać roszczenia sowietów do terytorium na wschód od rzeki Bug. ”Jałta" w Polsce jest synonimem zdrady aliantów i prawie pięćdziesięcioletniego podziału Europy na strefę wpływów
53. Год основания Союза «Солидарность» или с чем ассоциируется август 1980? Rok założenia Związku Zawodowego "Solidarność" lub z czym kojarzy się Sierpień 1980?
Ответ
Профсоюз "Солидарность" основана на основе договоров в Гданьске, которые закончились 14-дневной забастовкой в августе 1980 на Гданьском судостроительном заводе. Бастующие хотели получить политическую и экономическую свободу. Их лидер - Лех Валенса - электрик, получивший Нобелевскую премию мира в 1983 году.
Związek Zawodowy "Solidarność" został założony na podstawie Porozumień w Gdańsku kończących 14 dni strajku w sierpniu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej. Strajkujący wystąpili za uzyskania swobód politycznych i ekonomicznych. Jej przywódca, Lech Wałęsa, z zawodu elektryk, otrzymuje w 1983 Pokojową Nagrodę Nobla.
54. Какое событие связано с 13 декабря? Z jakim wydarzeniem kojarzy się 13 grudzień?
Ответ
13 декабря 1981г. - введение военного положения генералом Войцехом Ярузельским. Делегализация первой солидарности.
13 grudzień 1981r. - wprowadzenie Stanu Wojennego przez generała Wojciecha Jaruzelskiego.Delegalizacja pierwszej Solidarności.
55. Конец коммунистической власти? Koniec rządów komunistycznych?
Ответ
В 1989 году Коммунистическая Партия позволяет на свободные выборы, которые выигрывают кандидаты солидарного блока. Тадеуш Мазовецкий становится первым некоммунистическим премьером Польши.
W 1989 Partia komunistyczna zezwala na wolne wybory, które wygrywają kandydaci bloku solidarnościowego.Tadeusz Mazowiecki zostaje pierwszym niekomunistycznym premierem Polski.
56. Назовите президентов Речи Посполитой Польши после 1989 года. Wymień nazwiska prezydentów Rzeczpospolitej Polski po 1989r.
Ответ
Войцех Ярузельский – Wojciech Jaruzelski
Лех Валенса – Lech Wałęsa
Александр Квасьневский (он был президентом на 2 срока) – Aleksandr Kwaśniewski ( miał dwie kadencje )
Лех Качиньский (10 апреля 2010 Умер в авиакатастрофе вместе с женой и другими представителями Республики Польша) – Lech Kaczyński ( 10 kwietnia 2010 zmarł w wypadku samolotowym wraz z żoną i innymi przedstawicielami Polski ).
Бронислав Коморовский – Bronisław Komorowski
Анджей Дуда (теперешний президент Польши) – Andrzej Duda ( jest obecnie prezydentem Polski )
57. Дата вступления Польши в НАТО? Data wstąpienia Polski do NATO?
Ответ
12 марта 1999 г. Польша стала членом NATO. 12 marca 1999 r. Polska stała członkiem NATO.
58. Дата вступления Польши в Евросоюз? Data wstąpienia Polski do Unii Europejskiej?
Ответ
С 1 мая 2004 г. Польша является полноправным членом Европейского Союза. Od 1 maja 2004r. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
59. Кто такие Львовские Орлята? Kim są Orlęta Lwowskie?
Ответ
Львовские орлята - название молодых польских боевиков (в том числе подростков), что с оружием в руках воевали против украинцев Львова, защищали город во время Польско-украинской войны. Похоронены на кладбище орлят, специально выделенной части на Личаковском кладбище. Orlęta Lwowskie – określenie młodych obrońców polskiego Lwowa . Pochowani są na Cmentarzu Orląt, specjalnej części wydzielonej na Cmentarzu Łyczakowskim.
60. Кто такой Кароль Войтыла? Kim jest Karol Wojtyła?
Ответ
Папа Римский Иоанн Павел II. Papież Jan Paweł ІІ.
61. С чем ассоциируется Тарговице Z czym kojarzy się Targowica?
Ответ
Тарговица- город на Украине, теперь село под Уманью в Кировоградзький области в котором объявлено конфедерацию Тарговицкой. Целью конфедерции было свержение Конституции 3 мая. Targowica – miasto na Ukrainie, teraz wieś niedaleko Humania w obwodzie kirowogradzkim, w którym ogłoszono Konfederację Targowicką. Celem Konfederacji było obalenie Konstytucji 3 maja.
1. Площадь Польши? Powierzchnia Polski?
Ответ
Площадь Польши составляет 312 685 км2, а с точки зрения площади Польша - девятая страна Европы. Польша - это низменная страна: три четверти Польши находится на низменности, менее чем на 200 метров над уровнем моря. Горы расположены на юге вдоль южных границ Польши. Powierzchnia Polski wynosi 312 685 km2 i pod względem powierzchni Polska jest dziewiątym krajem w Europie. Polska jest krajem nizinnym: trzy czwarte terytorium Polski są na nizinach, poniżej 200 metrów nad poziomem morza. Góry ciągną się na południu wzdłuż południowych granic Polski.
2. Административное деление. Podział administracyjny
Ответ
Административно Польша делится на 16 областей. Administracyjnie Polska podzielona jest na 16 wojewodóztw.
3. Название воеводств. 3. Назви воєводств .
Ответ
Dolnośląskie Łódzkie Podkarpackie Świętokrzyskie Kujawsko-pomorskie Małopolskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie Lubelskie Mazowieckie Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Opolskie Śląskie Zachodniopomorskie
4. Климат Польши. Klimat Polski.
Ответ
Польша находится в переходном климате, между западным умеренным океаническим и восточным умеренным континентальным, средняя температура летом колеблется между 16 ° С и 20 ° С, зимой от -6 ° С до 0 ° С. Polska leży w strefie klimatu przejściowego, pomiędzy klimatem umiarkowanym oceanicznym na zachodzie a klimatem umiarkowanym kontynentalnym na wschodzie.Średnia temperatura w lecie waha się pomiędzy 16 °C a 20 °C, w zimie – między -6 °C a 0 °C.
5. С какими государствами граничит Польша. Z jakimi państwami graniczy RP?
Ответ
С Германией на западе с Чехией и Словакией на юге, с Украиной и Белоруссией на востоке, с Литвой и Российской Федерацией (Калининградский район) на севере. Z Niemcami na zachodzie, z Czechami i Słowacją na południu, z Ukrainą i Białorusią na wschodzie, z Litwą i Federacją Rosyjską (Okręg Kaliningradzki) na północy.
6. Находится ли Польша над морем? Czy Polska leży nad morzem?
Ответ
Да, к северу над Балтийским морем. Длина побережья 775 км. Основные коммерческие польские порты Гданьск, Гдыня, Щецин и Свиноуйсьтя. Tak, na północy nad morzem Bałtyckim. Długość wybrzeża 775 km.Główne handlowe polskie porty: Gdańsk, Gdynia, Szczecin nad Zalewem Szczecińskim i Świnoujście.
7. Польские города расположены над Балтийским морем? Polskie miasta położone nad Bałtykiem?
Ответ
Гданьск, Гдыня, Сопот. В середине города Колобжег. На западе - Свиноуйсьце. Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot. W środkowej części miasto Kołobrzeg. W zachodniej - Świnoujście.
8. Народные парки Польши? Parki Narodowe w Polsce?
Ответ
23 вместе. Самые известные:
Беловежский национальный парк: Беловежский национальный парк является старейшим национальным парком в Польше. Он был создан в 1932 году. В 1977 г.. ЮНЕСКО включил Беловежской национальный парк в мировой биосферный заповедник, а через два года он был признан первым и единственным объектом природного наследия в Польше.
Татранский национальный парк: Татранский национальный парк был создан в 1954 году для охраны природных ресурсов польских татар. Парк охватывает почти целые польские татарских горы и примыкает к национальному парку на словацкой стороне.
Пенинский национальный парк: Основанный в 1932 году, еще до Второй мировой войны, это очень популярный и часто посещаемый национальный парк.
Бищадський национальный парк: Национальный парк Бищад, основанный в 1973 году, является заповедником дикой природы единой польской части Восточных Карпат.


23 razem: najbardziej znane:
Białowieski Park Narodowy: Białowieski Park Narodowy jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce. Został utworzony w 1932 r. W 1977r. UNESCO włączyło Białowieski Park Narodowy w poczet światowych rezerwatów biosfery, a dwa lata później uznano go za pierwszy i jedyny w Polsce przyrodniczy Obiekt Dziedzictwa Światowego.
Tatrzański Park Narodowy: Tatrzański Park Narodowy został powołany w 1954 roku, w celu ochrony zasobów przyrodniczych Tatr Polskich. Park obejmuje prawie cale Tatry polskie i sąsiaduje z Parkiem Narodowym na słowackiej stronie.
Pieniński Park Narodowy: Założony w 1932 roku, jeszcze przed II wojną światową jest bardzo lubianym i często odwiedzanym Parkiem Narodowym.
Bieszczadzki Park Narodowy: Bieszczadzki Park Narodowy, utworzony w 1973r., jest ostoją dzikiej przyrody jedynej polskiej części Karpat Wschodnich.
9. Главные речки Польши? Najważniejsze rzeki w Polsce?
Ответ
С востока на запад: Буг - река на восточной границе (в Польше 587 км) Нарев - впадает в реку Буг; Висла - самая важная, самая польский река (1047 км) Стоит (808 км) Одра (742 км в Польше). Одра выходит из Чехии.

Od wschodu na zachód: Bug - rzeka na granicy wschodniej (na terenie Polski 587 km); Narew - wpadająca do Bugu; Wisła - najważniejsza, najdłuższa polska rzeka (1047 km); Warta (808 km); Odra (na terenie Polski 742 km).Odra wypływa z Czech.
10. Главные озера Польши? Najważniejsze jeziora w Polsce?
Ответ
Снярдвы (в Мазурском озере) самое большое озеро в Польше (114 км2) Мамры (104 км2) Ханьча (самая глубокая глубина 108 м), в северо-восточной части Польши; Морское Око в горах Татры - пример высокогорного озера.

Śniardwy (na Pojezierzu Mazurskim) największe w Polsce jezioro (114 km2); Mamry (104 km2); Hańcza (najgłębsze, 108 m głębokości), w samym północno-wschodnim skrawku Polski; Morskie Oko w Tatrach, przykład jeziora wysokogórskiego.
11. Через какие города протекает река Висла? Przez jakie miasta przepływa rzeka Wisła?
Ответ
Висла вытекает из Слёнских Бескид. Она протекает через Краков, Сандомир, Варшаву, Торунь.
Wisła wypływa z Beskidów Sląskich. Przepływa przez Kraków, Sandomierz, Warszawa, Toruń.
12. Гори в Польше? Góry w Polsce?
Ответ
Карпаты: это горный массив в Центральной Европе. Карпаты простираются от польского Шлёнска через Украину в Румынию. Польская часть Карпат - Бескидние горы: Шленск, Бескиды Западные, Бескидни Низкие, Бескиды Восточные. Судеты: в Нижнем Шленск, на границе с Чехией. Столовые горы, гора Снежка. Свентокшиские горы: один из старейших горных хребтов. Самая высокая вершина гор - 612 метров над уровнем моря.

Karpaty: to pasmo gór w środkowej Europie. Karpaty ciągną się od polskiego Śląska poprzez Ukrainę aż do Rumunii. Polska część Karpat to Beskidy: Śląskie, Beskidy Zachodnie, Beskidy Niskie, Beskidy Wschodnie. Sudety: na Dolnym Śląsku, na granicy z Czechami. Góry Stołowe, góra Śnieżka. Góry Świętokrzyskie: jedno z najstarszych pasm górskich. Najwyższy szczyt Łysica 612 metrów nad poziomem morza.
13. Самые главные города Польши? Najważniejsze miasta Polski?
Ответ
Варшава - (столица) 1700000. Жителей. Крупнейший аэропорт в Польше имени Фредерика Шопена. Крупнейший университет - Политехника, Сейм -Правительство Республики Польша, Президент Республики Польша и Верховный суд. Старый город, разрушенный во время Варшавского восстания, был перестроен с Королевским замком.
Лодзь - крупный индустриальный город, от недавнего известное благодаря своему текстильном промысла.
Краков - столица Польши, Ягеллонский университет, город Папы Римского Иоанна Павла II. Краков, не разрушено во время Второй мировой войны, на исторической рыночной площади находится замок Вавель, Краков является любимым местом поездок.
Вроцлав - крупный город на восстановленных территориях после Второй мировой войны.
Катовице - столица Шленской Польши. Промышленный металлургический и горный центр (угольные шахты).
Гданьск - главный город на побережье Балтики Польши. Аэропорт Леха Валенса.
Познань - столица Велькопольски. Он принадлежал к Пруссии.

Warszawa - (stolica) 1,7 milionów mieszkańców. Największe lotnisko w Polsce imienia Fryderyka Chopina. Największy Uniwersytet, Politechnika. Siedziba Sejmu, Rządu RP, Prezydenta RP i Sadu Najwyższego. Stare Miasto zniszczone w czasie Powstania Warszawskiego zostało odbudowane wraz z Zamkiem Królewskim.
Łódź - wielkie miasto przemysłowe, znane do niedawna z przemysłu włókienniczego.
Kraków - była stolica Polski, Uniwersytet Jagielloński, miasto Papieża Jana Pawła II. Kraków, nie zniszczony w czasie II wojny, z historycznym Rynkiem, zamkiem na Wawelu, w samym centrum miasta, jest ulubionym celem wycieczek.
Wrocław - wielkie miasto na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie Światowej.
Katowice - stolica polskiego Sląska. Przemysłowe centrum hutniczo – górnicze (kopalnie węgla kamiennego).
Gdańsk – główne miasto na polskim wybrzeżu Bałtyku. Lotnisko imienia Lecha Wałęsy.
Poznań - stolica Wielkopolski. Pod zaborami należał do Prus.
14. Важнейшие средневековые сооружения в городах Польши. Najważniejsze budowle średniowieczne w miastach Polski
Ответ
Вавель (Королевский замок) в Кракове, был центром королей на протяжении веков. Сукеннице на Рыночной площади в Кракове - здание курганов ткани (материалов) на Краковской рыночной площади. Тевтонский замок в Мальборке: прекрасный готический замок природы раннего средневековья.

Wawel (Zamek Królewski) w Krakowie, był siedzibą Królów przez wieki. Sukiennice na Rynku w Krakowie budynek kopców sukien (materiałów) na Rynku krakowskim. Zamek krzyżacki w Malborku: najwspanialszy zamek gotycki, o charakterze wczesnego średniowiecza.
15. Список исторических памятников ЮНЕСКО В Польше. Lista zabytków UNESCO w Polsce
Ответ
Старый город в Варшаве
Беловежский лес
Соляная шахта в Величке
Тевтонский замок в Мальборци
Старый город в Замосьти
Концентрационный лагерь Оушвиц-Биркенау
Клевер Зебжидовская
Средневековый городской комплекс в Торуне
Деревянные церкви Южной Малопольски
Костелы мира в Яворе и Свиднице
парк Мужаковський

Stare Miasto w Warszawie
Puszcza Białowieska.
Kopalnia soli w Wieliczce
Zamek krzyżacki w Malborku
Stare Miasto w Zamościu
Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau
Kalwaria Zebrzydowska
Średniowieczny zespół miejski w Toruniu
Drewniane Kościoły południowej Małopolski
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
Park Mużakowski
Hala Stulecia we Wrocławiu
1. Сильвестр (31 декабря) / Новый год (1 января). Sylwester (31 grudzień) / Nowy Rok (1 stycznia).
Ответ
В Польше празднования Сильвестра проходит в кругу близких людей, семьи и друзей. Все весело проводят время, ожидая когда выбьет север - начало нового года. В полночь открывают шампаньське, стреляют фаерверкы и составляют друг другу наилучшие пожелания.

W Polsce Sylwester spędza się w gronie najbliższych ludzi, rodziny i przyjaciół. Wszyscy się bawią i czekają północy – czyli nowego roku. O północy z 31 grudnia na 1 stycznia otwierają szampana, puszczają fajerwerki oraz składają nawzajem życzenia.
2. Трех королей (6 января). Trzech Kroli, Objawienie Pańskie (6 stycznia).
Ответ
Праздник отмечался в память о трех мудрецов (Каспар, Мельхиор и Бальтазар), которые поехали в Вифлеем, чтобы поклониться новорожденному Иисусу Христу.

Święto obchodzone na pamiątkę Trzech Mędrcow (Kasper, Melchior i Baltazar), ktorzy udali się do Betlejem, aby oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi Chrystusowi.
3. Карнавал. Karnawał.
Ответ
Карнавал по старопольски так называемый Запусти это время от Нового Года до Пепельной Среды. Это время радости и забав перед Пасхальным пост.

Karnawał po staropolsku zwany Zapustami, to czas od Nowego Roku do środy Popielcowej. Jest to czas radości, czas zabaw i bali, który poprzedza okres Wielkiego Postu.
4. Жирный четверг. Tłusty Czwartek.
Ответ
Жирный Четверг дает начало последней неделе Карнавала (который продолжается до Пепельной Среды). В Польше есть традиция, что в тот день можно объедаться.

Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału (trwający do środy Popielcowej). W Polsce wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się.
5. Пепельная среда. Środa Popielcowa.
Ответ
Пепельная среда, иначе - попелець, в католическом костеле является первым днем Великого поста. Это первый день искупления, который заканчивает Карнавал. В Пепельную среду обязанностью является соблюдение посту.

Środa Popielcowa, inaczej zwana Popielcem, to w kościele katolickim pierwszy dzień Wielkiego Postu, jest to dzień pokutny kończący karnawał. W Środę Popielcową obowiązuje ścisły post.
6. Вербное воскресенье. Niedziela Palmowa.
Ответ
Вербное воскресенье также называют апрельским или ивовым. Начинается Страстная неделя. Это было установлено в память о пришествии Христа в Иерусалим. Церковь празднует триумфальный вход Христа в Иерусалим в этот день. В тот день в церквях святят ивы. Они защищают от зла, колдовства и несчастий, против болезней и, прежде всего, от огня. Посвяченые ивы держатся до следующей Пасхи.

Niedziela Palmowa nazywana też Kwietną lub Wierzbną. Rozpoczyna Wielki Tydzień. Zostało ono ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Kościół święci w tym dniu tryiumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Poświęconymi w kościele palmami kropiono domostwa, obejścia i bydło w oborze. Ma ona chronić od złego, czarów i nieszczęścia, przed chorobą a przede wszystkim od ognia. Poświęcone palmy przechowuje się z szacunkiem do następnych świąt Wielkanocnych.
7. Большая пятница. Wielki Piątek.
Ответ
В Великую пятницу могилы Христа раскрываются в церковных проходах.

W Wielki Piątek w bocznych nawach kościołów odsłaniane są Groby Chrystusowe.
8. Пасха. Wielkanoc.
Ответ
Пасха является древнейшим христианским праздником, который отмечается в ознаменование Страстей, смерти и Воскресения Христа. Пасха - переходящие праздники, потому что мы идем на Пасху в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Может приходиться между 22 марта и будет 25 апреля. Воскресение откроется резурекциею - службой Божией, которая отправляется на север в субботу. После Воскресения каждый идет домой на торжественный семейный завтрак, который называется святым. Этот праздник предшествует церемонии разделения священного яйця. Польская Пасха всегда отличалась достатком. В центре стола ягненок, пасхальный завтрак состоит в основном из холодных блюд, мяса, вареных яиц и пирожных. На столе должна быть "белая колбаса", которая также называется "польская", вареная или жареная и суп. Среди рождественских тортов важнейшими являются пасхи, мазурки и сыры. Во время праздничных игр используют писанки. Игры заключались в том, что нужно было перекатывать яйца по столу или стучаться писанками, держа их в руках. Выигрывал тот, чья писанка не разбилась.

Wielkanoc wcześniej zwana Paschą jest najwcześniej świętem chrześcijańskim, obchodzonym na pamiątkę Męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Wielkanoc jest świętem ruchomym bo ochodzimy Wielkanoc w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Może wypadać pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.Święto Zmartwychwstania otwiera Rezurekcja - msza odprawiana w Wielką Sobotę o północy. Po Rezurekcji wszyscy udają się do domów na uroczyste rodzinne śniadanie zwane święconym. Ucztę tę poprzedza ceremonia dzielenia się poświęconym jajkiem. Polskie święcone słynęło zawsze z obfitości. Po środku stołu królował baranek, śniadanie wielkanocne składało i składa się głównie z dań zimnych, mięs, jaj gotowanych na twardo i ciast. Na stole musi znaleźć się "biała kiełbasa" zwana też "polską", gotowana lub smażona i żurek. Wśród świątecznych ciast najważniejsze były i są baby wielkanocne, mazurki oraz serniki.W czasie świątecznych biesiad do zabaw wykorzystywano pisanki i kraszanki. Zabawy polegały na toczeniu po stole pisanek albo stukanie się pisankami trzymanymi w ręku. Wygrywał ten, czyja pisanka się nie rozbiła.
9. Пасхальный понедельник (обливного понедельник или Смигус-Дингус). Poniedziałek Wielkanocny (zwany też Lanym Poniedziałkiem, Śmigusem-dyngusem).
Ответ
Названия "Смигус" и "Дингус" означают два отдельных обычая, первый то "смигус зеленый" или "сухой" и второй это "дингус мокрый". Сухой заключается в порке ивой, а мокрый в обливание водой людей, даже незнакомых. Все это делается для шуток.

Nazwy „Śmigus” i „Dyngus” oznaczały dwa odrębne zwyczaje, pierwszy był to tzw. „śmigus zielony” lub „suchy” i „dyngus mokry” i polegał na smaganiu się zielonymi gałązkami wierzbowymi i polewaniu się dla żartow wodą inne osoby, nawet nieznajome.
10. Когда празднуют святоянски суботкы? Obchody świętojańskiej sobótki
Ответ
Святоянськи суботкы празднуют с 23 на 24 июня в ночь, предшествующую день патрона Св. Яна Крестителя. Также этот день называют Суботкою или Купальноцка.

Obchody świętojańskie celebrowane są z 23 na 24 czerwca w noc poprzedzającą dzień ich patrona Św. Jana Chrzciciela, w Polsce nazwane Sobótką lub Kupalnocką.
11. Праздник урожая. Dożynki.
Ответ
Дожинки это самый большой праздник фермеров. Это коронация их круглогодичной работы и празднуется она после собрания плодов - преимущественно зерна.

Dożynki to największe święto rolników. Jest ono ukoronowaniem ich całorocznego trudu i obchodzone jest po zebraniu plonów – głównie zbóż.
12. День всех святых. Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny.
Ответ
Всех Святых-День Задушный (1 и 2 ноября). 1 ноября это день Всех Святых - радостный день. 2 ноября празднуется день Задушный, то есть праздник памяти о погибших.

Wszystkich Świętych - Dzień Zaduszny (1 i 2 listopada). Dzień 1 listopada obchodzony był jako dzień Wszystkich Świętych. Jest to więc uroczystość radosna. Natomiast 2 listopada - Dzień Zaduszny czyli właściwe święto pamięci o zmarłych.
13. Катаржины. Katarzynki
Ответ
Катаржины, которая отмечается 24 ноября, - это забытый вечер встреч и гадания ребят о невесте и супругов. Рано утром в день св. Екатерины (25 ноября) ребята выбирали карточки с женскими именами, которые они держали под подушкой ночью. Какое имя попадет, так будут звать суженую девушку.

Katarzynki, które obchodzimy 24 listopada, to zapomniany już dzisiaj wieczór spotkań i wróżb chłopców o narzeczonych i małżeństwie. Zaś wczesnym rankiem w dniu Św. Katarzyny (25 listopada) chłopcy losowali karteczki z imionami żeńskimi, które uprzedniej nocy włożyli pod poduszkę. Wylosowana karteczka "dawała pewność" jakie imię będzie nosiła ukochana dziewczyna.
14. Андрея. Andrzejki
Ответ
Андрея (30 ноября) - пора гаданий для девушек о любви и браке.

Andrzejki (30 listopada) - to pora wróżb dla dziewcząt o miłości i małżeństwie.
15. Рождественский Пост. Adwent.
Ответ
Рождественский Пост в Католической Церкви является подготовкой к пришествию Христа, радостного ожидания. В Православной Церкви это Пост. Адвент длится 4 недели и является периодом ожидания на Рождество.

Adwent w Kościele Katolickim jest przygotowaniem na przyjście Chrystusa, radosnym oczekiwaniem. W Kościele Prawosławnym jest to Post. Adwent trwa 4 tygodnie i jest okresem oczekiwania na święto Bożego Narodzenia.
16. Св. Николая. Mikołajki lub Świętego Mikołaja
Ответ
Празднуется 6 декабря на честь Святого Николая Чудотворца. В этот день Св. Николай дарит детям подарки. Часто родители кладут подарки ночью, чтобы дети находили их утром.

Obchodzona 6 grudnia na cześć Świętego biskupa Mikołaja z Miry. W dniu tym Święty Mikołaj przynosi dzieciom prezenty. Często rodzice kładą prezenty w nocy by dzieci znalazły je rano.
17. Святая вечеря. Wigilia (Wieczór Wigilijny)
Ответ
Праздничный Ужин (24 декабря) - это наиболее торжественный вечер года, который дает начало Рождеству, которое является одним из самых известных праздников года. Канун Рождества, 23 или 24 декабря, дома ставят и украшают елку. Вечером, в канун Рождества мы собираемся в кругу близких, чтобы ожидать пришествия Иисуса. По польской традицией мы садимся за стол, чтобы ужинать, когда первая звезда в небе взойдет. Эта звезда является символом Вифлеемской звезды.
В начале ужина, читаем фрагмент из Евангелия, который говорит о рождении Иисуса и молимся. Затем все делятся оплатком и составляют друг другу пожелания. Под скатерть кладут сено, которое символизирует место, в котором на мир пришел Иисус - шопку и сено, на котором Он лежал после рождения.
Символом Рождества является рыбные блюда. В давние времена рыба символизировала Иисуса. Обычно готовят 12 блюд. Меню Постное Сочельника должен включать борщ, грибной суп или рыбный суп, сельдь, жареный карп, капустные блюда, компот из сухофруктов, Маковец или семян мака с орехами и изюмом, то есть кутья, фрукты, орехи и различные сладости. После ужина часто поют колядки и дают подарки, которые еще перед ужином ставят под елку.

Wieczór Wigilijny ( 24 grudnia ) - jest najbardziej uroczystym wieczorem roku i rozpoczyna Święta Bożego Narodzenia, które należą do najbardziej rodzinnych świąt w roku. Przed Wigilia, 23 lub 24 grudnia, w domach ustawia się i dekoruje choinkę. Wieczorem, w Wigilię Bożego Narodzenia gromadzimy się w gronie najbliższych, by oczekiwać przyjścia Jezusa. Polska tradycja nakazuje zasiąść do wieczerzy, gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka na niebie. Gwiazdka ta jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej. Na początku wieczerzy wigilijnej odczytuje się fragment Ewangelii mowiący o narodzeniu Jezusa i zaczyna wieczerzę modlitwą. Następnie wszyscy dzielą się opłatkiem i składają sobie wzajemnie życzenia. Opłatek, tam gdzie to możliwe, kładzie się na stole pod ktorym, często pod obrusem, wkładamy troszeczkę siana, które symbolizuje oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus – szopkę i siano, na którym leżał po urodzeniu. Symbolem Wigilii są potrawy z ryby. W starożytności ryba symbolizowała Jezusa. Na ogół przygotowuje się 12 potraw. Postne wigilijne menu musi zawierać barszcz czerwony, zupę grzybową lub zupę rybną, śledź, karp smażony, potrawy z kapusty, kompot z suszonych owoców, makowca lub mak z bakaliami – tzw. kutia, owoce, orzechy i różne słodycze. Po skończonej wieczerzy śpiewa się kolędy i obdarowuje prezentami. Często prezenty ułożone są po choinką.
18. Оплаток. Opłatek.
Ответ
Это не что иное, как тонкий кусок запеченной пшеничной муки и воды. На нем есть изображения, связанные с Рождеством. Желания, которые мы составляем при обмене оплатком, должны быть искренними, мы прощаем все недостатки, чтобы сев ужинать примирившись и с чистыми сердцами.

Jest to nic innego, jak cienki kawałek wypieczonej mąki pszennej i wody. Na nim widnieją obrazy związane z Bożym Narodzeniem. Życzenia, jakie składamy sobie podczas dzielenia się opłatkiem powinny być szczere, wybaczamy sobie wtedy wszystkie winy, aby zasiąść do kolacji pogodzeni i z czystymi sercami.
19. Колядки. Kolędy.
Ответ
Поем их за вечерним столом. Это песни, которые рассказывают о рождении Иисуса Христа.

Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. Są to pieśni, które opowiadają o Narodzeniu Pana.
20. Рождество. Boże Narodzenie
Ответ
Рождество (25 декабря) начинаем с участия в утренних литургиях. В этот день нужно удержаться от всех всевозможных работ.

Dzień Bożego Narodzenia ( 25 grudnia ) rozpoczynany jest od udziału w porannych nabożeństwach. W tym dniu należy powstrzymać się od wszelkich prac.
21. Пастерка. Pasterka.
Ответ
Традиционная служба Божья, отмечается на севере накануне Рождества (с 24 по 25 декабря).

Tradycyjna msza odprawiana w północy w noc Bożego Narodzenia (z 24 na 25 grudnia).
22. Св. Степана. Świętego Szczepana
Ответ
День Святого Степана - второй день Рождества, 26 декабря. Его покровителем является святой Стефан, первый христианский мученик. Когда в этот день, преимущественно в селах, святили зерна. Позже этими зернами опсыпали дома. Сегодня второй день Рождества - это время визитов, встреч, игр. День Св. Степана начинает время радости, пения и Карнавала.

Świętego Szczepana - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia. Jego patronem jest Św. Szczepan, pierwszy męczennik chrześcijański. Dotychczas w tym dniu, głównie na wsi, święci się podczas nabożeństwa ziarna owsa lub innego zboża. W domach wzajemnie obsypują się nim domownicy, sąsiedzi, znajomi. Dzisiaj drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to czas odwiedzin, spotkań, przyjęć i wesel. Dzień Św. Szczepana rozpoczyna czas zabaw, obchodów kolędniczych, tzw. karnawał.
23. Календарь праздников. Kalendarz świąt
Ответ
1 января - Новый год.
6 января - Праздник Трех королей.
21 января - День бабушки.
8 марта - День женщин.
Воскресенье и понедельник - первое воскресенье после первого полнолуния весны (около 22 марта - 25 апреля) - Пасха.
7 воскресенье после Пасхи - Зеленые Праздники
Четверг восьмой недели после Пасхи - Торжество Божьего Тела
1 мая - День труда.
2 мая - флаги Польши.
3 мая - "Национальный день третьего мая". Годовщина Конституции от 3 мая (1791).
26 мая - День матери.
1 июня - День защиты детей.
15 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
16 октября - день Папы Римского Иоанна Павла II.
1 ноября - День всех святых.
11 ноября - "День национальной независимости" - польский национальный праздник. В честь восстановления независимости Польши в 1918 году.
24 декабря - Сочельник.
25 декабря - Рождество.
26 декабря - второй день Рождества.

1 stycznia – Nowy Rok.
6 stycznia – Święto Trzech Króli.
21 stycznia – Dzień Babci.
8 marca – Dzień Kobiet.
Niedziela i poniedziałek – pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca (około 22 marca – 25 kwietnia) – Wielkanoc.
7 niedziela po Wielkanocy – Zielone świąta.
Czwartek dziewiątego tygodnia po Wielkanocy – Dzień Bożego Ciała.
1 maja – Święto Pracy.
2 maja – Dzień Flagi Polski.
3 maja – „Święto Narodowe Trzeciego Maja”. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (w 1791r.).
26 maja – Dzień Matki.
1 czerwca – Dzień Dziecka.
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Mary Panny.
16 padźiernika – Dzień Papieża Jana Pawla II.
1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych.
11 listopada – „Narodowe Święto Niepodległości” – polskie święto państwowe. Na cześć odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r.
24 grudnia – Wigilia.
25 grudnia – Boże Narodzenie.
26 grudnia – Drugi dzień Bożego Narodzenia.
1. Как выглядит флаг Польши? Jak wygląda flaga Polski?
Ответ
Флаг прямоугольный, разделенный на две горизонтальные полосы - белый сверху, красный нижний. Белый символизирует воду и чистоту, а красный символ огня, крови и мужества Флаг был одобрен Сеймом польского парламента в 1831 году. С 2004 года. 2 мая - День флага Республики Польша.

Flaga jest prostokątna, podzielona na dwa poziome pasy – biały na górze, czerwony na dole. Kolor biały symbolizuje wodę i czystość, zaś kolor czerwony – jest symbolem ognia i krwi, waleczności i odwagi. Flaga została zatwierdzona uchwalą Sejmu Królestwa Polskiego w 1831r. Od 2004r. 2 maja jest Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
2. Как выглядит герб Польши? Jak wygląda godło Polski?
Ответ
Символом Республики Польша является изображение белого орла в красном поле, в золотой короне, с золотыми когтями и луком, возвращен в правую сторону. Образ орел появился во времена Болеслава Храброго.

Godłem Rzeczpospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w czerwonym polu, w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony wprawo.Wizerunek orła pojawił się w czasach Bolesława Chrobrego.
3. Гимн Польши. Hymn Polski.
Ответ
Мазурек Домбровский - официальный национальный гимн Республики Польша 1927 года. Был написан Юзефом Вибицким в 1797 году. в итальянском городе Реджо. Сначала это была песня польских легионов в Италии.

Mazurek Dąbrowskiego – щd 1927 roku oficjalny Hymn państwowy Rzeczpospolitej Polski. Został napisany przez Józefa Wybickiego w 1797r. we włoskim miasteczky Reggio. Pierwotnie był Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech.
4. Гимн. Hymn
Ответ
Mazurek Dąbrowskiego

eszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany – Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...
5. Какой инструмент играл гимн? Jaki instrument grał hymn?
Ответ
Тарабан. Taraban.
1. Науковці. Naukowcy.
Ответ
Николай Коперник - всемирно известный польский астроном, математик, военный стратег, врач. Николай Коперник родился в Туруні в 1473 году.
Mikołaj Kopernik polski astronom światowej sławy, matematyk strateg wojskowy,lekarz. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu 1473 roku.

Ян Гевеліус – гданьский астроном и конструктор научных инструментов.
Jan Heweliusz - gdański astronom i konstruktor instrumentów naukowych.

Стефан Банах - математик. Создатель функционального анализа.
Stefan Banach - matematyk. Twórca analizy funkcjonalnej.

2. Композиторы. Kompozytorzy.
Ответ
Фридерик Францишек Шопен - польский композитор и пианист. Представитель музыки романтического периода, его называют поэтом фортепиано.
Fryderyk Franciszek Chopin – polski kompozytor i pianista. Przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu, nazywany poetą fortepianо.

Кароль Шимановський - композитор и пианист во времена Молодой Польши.
Karol Szymanowski– kompozytor i pianista okresu Młodej Polski.

Витольд Лютославський - польский композитор и диригент ХХ века.
Witold Lutosławski - polski kompozytor i dyrygent XX wieku.

3. Режиссёры. Reżyserzy.
Ответ
Анджей Вайда - режиссер ("Человек из железа", "Человек из мрамора", "Катынь"). Награды: "Пальма" на Каннском кинофестивале "Оскар" в Голливуде.
Andrzej Wajda - reżyser filmowy („Człowiek z Żelaza”, „Człowiek z Marmuru”, „Katyń”). Nagrody: „Palma” na festiwalu w Cannes, „Oscar” w Hollywood.

Эжи Гофман - "Старая фея", "Потоп", "Пан Володиевский".
Jerzy Hoffman – „Stara Baśń”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”.

Роман Полански - кинорежиссер ("Китай город", "Пианист").
Roman Polański - reżyser filmowy („China Town”, „Pianista”).

Кшиштоф Занусси - польский режиссер и сценарист ("Защитные цвета").
Krzysztof Zanussi – polski reżyser i scenarzysta filmowy („Barwy ochronne”).

Кшиштоф Кеслёвски - кинорежиссер ("Говорящие головы", "Декалог").
Krzysztof Kieślowski - reżyser filmowy („Gadające Głowy”, „Dekalog”).

4. Писатели. Pisarze.
Ответ
Адам Мицкевич – самый известный польский поет, публицист, национальный поет. Написал "Пан Тадеуш".
Adam Mickiewicz - największy poeta polski, publicysta, wieszcz narodowy. Autor “ Pana Tadeusza”.

Николай Рей - поет XVI века. Он представил польский язык в поэзии.
Mikołaj Rej - poeta XVI wieku. Wprowadzał język polski do poezji.

Ян Кохановски - Jan Kochanowski

Юлиуш Тувим – Julisz Tuwim

Збигнєв Герберт - Zbigniew Herbert

Юлиус Словацки - "Завещание" - Juliusz Sowacki – „ Testament „

5. Назвите известных поляков, которые получили Нобелевскую премию. Wymień znanych ci Polaków którzy otrzymali nagrodę Nobla.
Ответ
Мария Склодовська-Кюрі - первооткрыватель 2-х элементов: полоний і радий. Единственная женщина, которая получила Нобелевскую премию в двух разных научных областях - физика и химия.
Maria Skłodowska-Curie - odkrywczyniа 2 pierwiastkow: polonu i radu. Jedyna kobieta, ktora dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla w dwoch rożnych dziedzinach naukowych - fizyce i chemii.

Генрик Сенкевич. В 1905 году Нобелевская премия с литературы была присуждена одному из самых популярных польских романистов и романистов второй половины 19 века. Он написал: "В пустыни и джунглях", "Quo vadis".
Henryk Sienkiewicz. W 1905r. Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury dostał jeden z najpoczytniejszych powieściopisarzy i nowelistow polskich drugiej połowy XIX wieku. Napisał „W pustyni i w puszczy”, „Quo vadis”.

Владислав Реймонт - лауреат Нобелевской премии по литературе 1924 года. Он получил ее за роман "Шопи", в котором изображена всеобъятная и верная картина польского села, которая охватывает четыре сезона.
Władysław Reymont - nagroda literacka Nobla w 1924r. Otrzymał ją za powieść "Chłopi" ukazującą wszechstronny i wierny obraz wsi polskiej ujęty w ramy czterech pór roku.

Чеслав Милош - Нобелевская премия с литературы в 1980 году.
Czesław Miłosz - nagroda literacka Nobla w 1980r.

Лех Валенса - Нобелевская премия мира в 1983 года. Он получил награду за свой знаменательный вклад в пропаганду и поддержании мира в мире.
Lech Wałęsa - nagroda pokojowa Nobla w 1983r. Otrzymał ją za wybitny wkład w propagowanie i utrzymanie pokoju na świecie.

Вислава Шимборська - литературная Нобелевская премия в 1996 году.
Wisława Szymborska - literacka nagroda Nobla w 1996r.

6. Другие известные поляки. Inni znani Polacy.
Ответ
Иван Павел ІІ - Кароль Войтила (1920-2005) – папа римский, глава католической церкви с Польши.
Самый известный поляк в мире родился в Вадовицах. В 1978 году он был выбран Папой, главой Католической Церкви. Период его понтификата характеризуется сменой международного образа Святого Престола. Иоан Павел умер в 2005 году в апреле в Ватикане. В мае 2011 года в Ватикане его беатификовано.
Jan Paweł II – Karol Wojtyła (1920-2005r.) - Papież, głowa Kościoła Katolickiego z Polski.
Najbardziej rozpoznawany na świecie Polak urodził się w Wadowicach. W 1978 roku został wybrany Papieżem, głową Kościoła Katolickiego. Okres jego pontyfikatu charakteryzuje się zmianą międzynarodowego wizerunku Stolicy Apostolskiej. J.P. II zmarł w roku 2005, w kwietniu w Watykanie. W maju 2011 beatyfikowany w Watykanie.

Йозеф Пилсудский - председатель польского государства после Первой мировой войны. Несомненно, главная фигура польской истории. По крайней мере дважды его действия затронули судьбы всего европейского сообщества: в ноябре 1918 г.. - восстановление независимости Польши, 1920 - остановил большевистскую экспансию в Западную Европу.
Józef Piłsudski - Naczelnik Państwa Polskiego po I wojnie Światowej. Niewątpliwie pierwszoplanowa postać polskiej historii. Przynajmniej dwukrotnie jego poczynania wpłynęły na losy całej społeczności europejskiej: w listopadzie 1918 roku – odzyskanie niepodległości przez Polskę, 1920 roku – powstrzymanie ekspansji bolszewickiej na Zachód Europy.

Генерал Владислав Сикорский - премьер-министр польского правительства. Он был убит в результате авиакатастрофы 4 июля 1943 в Гибралтаре, вернувшись из инспекции генерала Андерса. Он был символом польской единства в трудные дни для народа.
Generał Władysław Sikorski - Premier rządu. Zginął w katastrofie lotniczej 4 lipca 1943 w Gibraltarze wracając z inspekcji wojsk generała Andersa. Był symbolem jedności Polakow w dniach próby.

Рекомендации:
Ответ
На экзамене обязательно дресс код.
Желательно одеться элегантно и скромно.
Например, женщины - рубашка и юбка до колен
Мужчины - рубашка и штаны.
Помните снять пирсинг с лица и прикрыть татуировки, чтобы консул допустил Вас к экзамену.
Будьте уверены в себе и улыбайтесь!
Наша компания желает Вам удачи на экзамене!

Самые выгодные предложения

Румынское гражданство
Румынское гражданство

Гарантированное получение гражданства Румынии до 8 месяцев

Гражданство Польши
Гражданство Польши

Получить гражданство Польши через Карту Поляка по лучшей цене

Гражданство Болгарии
Гражданство Болгарии

Легальное оформление гражданства Болгарии, без знания языка

Карта Поляка
Карта Поляка

Получите полноценный ПМЖ в Польше с Картой Поляка